Voorzitter Instantie Behandeling Havengeschillen

De Europese havenverordening (EU) 2017/352 vormt het kader voor het verrichten van havendiensten en bevat ook gemeenschappelijke voorschriften inzake financiële transparantie en heffingen op havendiensten en op het gebruik van haveninfrastructuur. De verordening is van toepassing op het verrichten van de volgende categorieën van havendiensten, hetzij binnen havengebieden, hetzij op de waterweg naar de haven:

 • bunkering,
 • vrachtafhandeling,
 • meren,
 • passagiersdiensten,
 • ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen,
 • loodsdiensten, alsmede
 • slepen

De verordening is van toepassing op alle zeehavens die deel uitmaken van het trans-Europees vervoersnetwerk.

De verordening verplicht elke lidstaat om een doeltreffende procedure te voorzien voor het behandelen van klachten die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening voor de zeehavens van die lidstaat die onder deze verordening vallen.
In Vlaanderen wordt hiervoor de Instantie voor de Behandeling van de Havengeschillen (IBH) opgericht.

De organisatie, samenstelling en werking van de IBH is geregeld in artikel 25bis van het Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (Havendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 tot regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking van de IBH.

De IBH is samengesteld uit:

 • Een voorzitter
 • De Gewestelijke Havencommissaris
 • Tijdelijke bijzitters

De voorzitter wordt door de Vlaamse Regering aangesteld voor een periode van vijf jaar.

De voorzitter van de IBH zal volgende taken vervullen:

 • beoordeling van de ontvankelijkheid van een klacht, ingediend bij de IBH;
 • behandeling van een ontvankelijke verklaarde klacht;
 • vertegenwoordiging in Europese en internationale instellingen voor alle besprekingen die de bevoegdheden van de IBH betreffen, deelname aan besprekingen in Europese en internationale instellingen over wet- en regelgeving die verordening (EU) 2017/352 betreffen, onverminderd de bevoegdheden ter zake van minister en andere overheden;
 • bijdragen leveren ten behoeve van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of andere instanties tot het voorbereiden en evalueren van de toepassing van verordening (EU) 2017/352 in België, het bijdragen tot een betere kennis van dit beleid en het leiden van studies;
 • bijdragen tot de voorbereiding of aanpassing van de regelgeving en reglementering met betrekking tot de toepassing van de Europese havenverordening. 

De rol van voorzitter is een bijkomende rol en geen volwaardige fulltime functie.

Wens je meer informatie over IBH, de opdracht en de selectieproces? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Profiel

Voorwaarden

 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de Rechten
 • Grondige kennis van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of rechterlijke aangelegenheden (ervaring in de magistratuur strekt tot aanbeveling);
 • Functionele kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je hebt geen belangen bij het beheer van havens, het verrichten van havendiensten en het gebruik van havens.
   

Competenties en bijkomende verwachtingen

 • Kennis van de Europese havenverordening is een pluspunt;
 • Je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Klachten ingediend bij de IBH vereisen een snelle afhandeling:
 • Je kan out-of-the-box denken en je bent in staat een praktische of pragmatische oplossing uit te werken binnen de grenzen van het wettelijk kader;
 • Je bent klantgericht;
 • Je optimaliseert de dienstverlening;
 • Je communiceert helder schriftelijk en mondeling;
 • Je legt contacten die voor taak en opdracht nuttig zijn;
 • Je kan een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie;
 • Je kan standpunten innemen en de consequenties daarvan inschatten;
 • Beschikbaar gedurende een aantal dagen per jaar om de opdracht als voorzitter van de IBH in te vullen. 

Aanbod

De vergoeding van de leden van de IBH wordt vastgesteld bij Ministerieel Besluit.
De voorzitter ontvangt volgende vergoedingen:

 • Een forfaitaire vergoeding van 3575,01 euro per behandelde klacht;
 • Een aanvullende vergoeding van 893,75 euro per klacht voor de beoordeling van de ontvankelijkheid;
 • Een presentiegeld van 179,29 euro voor de overige opdrachten van de voorzitter, vermeld in artikel 8, 3°, 4° en 5° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022. Voor deze opdrachten samen kan op jaarbasis maximaal een bedrag van 2987,75 euro worden ontvangen.
 • Een reisvergoeding voor verplaatsingen die worden gemaakt in het kader van de behandeling ten gronde van een klacht. De reisvergoeding wordt begroot op basis van de vergoeding voor dienstreizen die van toepassing is voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

  De bedragen vermeld in het ministerieel besluit worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar.

Mentionnez dans votre candidature que vous avez trouvé l'emplois via Legaljob.be.

Offres d'emploi similaires