Juridisch medewerker "klokkenluiders" (m/v/x)

Wie zijn wij? 

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs. 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid (hoewel de wet uitzicht biedt op interfederalisering) en een residueel mandaat. 

Voor meer informatie: www.federaalinstituutmensenrechten.be

Context van de functie 

Het federale parlement heeft het FIRM onlangs een nieuwe missie toevertrouwd: het informeren en ondersteunen van klokkenluiders, die misstanden, wetsovertredingen of gevallen van fraude in de publieke en privé- sector melden.

Het Parlement heeft namelijk de twee wetten tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders in de privé- en publieke sector goedgekeurd. 

Met deze nieuwe wetten zullen klokkenluiders in bedrijven met meer dan 50 werknemers en bij overheidsinstanties eindelijk worden beschermd. Zij zullen over verschillende kanalen beschikken om misbruik of fraude te melden: een intern kanaal, maar ook een extern kanaal.  Externe meldingen zullen worden gecoördineerd door de Federale Ombudsman. 

Het federale parlement heeft ons vier specifieke taken gegeven: 

 • het centrale informatiepunt zijn inzake de bescherming van klokkenluiders 
 • juridische, psychologische, sociale, IT- en communicatieondersteuning bieden 
 • de bescherming van de rechten van klokkenluiders en een gunstige juridische en sociale cultuur bevorderen 
 • onafhankelijke rapporten opstellen 

Uw taken

Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij tot de ontwikkeling van het FIRM als een efficiënte en doeltreffende instelling, die een cultuur van respect, transparantie en valorisatie van haar personeel voorstaat. 

Als juridisch medewerker, gespecialiseerd in klokkenluiden, zijn uw taken onder meer de volgende: 

 • Een centrale rol opnemen inzake de juridische expertise op het gebied van klokkenluiders
 • Geïndividualiseerde, vertrouwelijke en onafhankelijke juridische bijstand verlenen aan klokkenluiders en, zo nodig, gebruik maken van externe juridische ondersteuning
 • Via diverse acties (bv. website, brochures, informatiesessies, opleiding, voorlichtingscampagne...) bijdragen tot de ontwikkeling van een Belgische juridische en sociale cultuur die gunstig is voor de operationele uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake klokkenluiders
 • Volledige en onafhankelijke juridische informatie en advies verstrekken over de beschikbare procedures en rechtsmiddelen, over bescherming tegen represailles en over de rechten van de betrokkene
 • Vragen over klokkenluiders van het grote publiek of van externe en/of interne instanties beantwoorden
 • Een netwerk uitbouwen en overleggen met instanties en organisaties voor de bescherming van klokkenluiders in België en internationaal, de internationale ontwikkelingen op dit gebied volgen en bijdragen tot de ontwikkeling van ‘best practices’
 • Samen met uw collega('s) zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek vanuit juridisch, sociaal, psychosociaal en communicatief oogpunt
 • Onafhankelijke verslagen, adviezen en aanbevelingen ter zake opstellen en toezien op de vertaling ervan
 • Bijdragen aan het ontwerp en de opstelling van het jaarlijkse activiteitenverslag van de FIRM
 • Bijdragen aan de rapportage en samenwerking van het FIRM met VN-organen en regionale mensenrechtenorganisaties
 • Bijdragen aan andere opdrachten, projecten en taken van het FIRM
 • Bijdragen aan communicatie- en promotieactiviteiten over mensenrechten in België in het algemeen, en de rechten van klokkenluiders in het bijzonder
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische en jaarlijkse plannen van het FIRM
 • Kennis over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden en mensenrechten in brede zin documenteren en intern delen 

Uw profiel 

Noodzakelijke voorwaarden: 

 • een universitair diploma in de rechten hebben (bij voorkeur met een specialisatie in administratief en/of arbeidsrecht, of een ander relevant gebied)
 • ten minste drie jaar praktijkervaring hebben op het gebied van de verdediging van de rechten van werknemers in de prive- en/of publieke sector (advocaat, vakbond, bedrijfsjurist, ...)
 • Zo nodig beschikbaar zijn buiten de kantooruren
 • Het recht hebben om in België te werken 

Technische vaardigheden en competenties: 

 • Kennis van de juridische en procedurele aspecten van de bescherming van klokkenluiders, of de bereidheid deze kennis in de nabije toekomst te verwerven
 • Praktische kennis van de wettelijke bepalingen inzake de verdediging van de rechten van werknemers
 • Zeer goede kennis van de Belgische en internationale mensenrechtencontext en meer bepaald inzake klokkenluiders 
 • Vermogen om complexe mensenrechtenkwesties te onderzoeken en te analyseren
 • Zeer goede synthese- en redactionele vaardigheden
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en vermogen om zich aan te passen aan verschillende gesprekspartners 
 • Goede kennis van IT-toepassingen
 • Kennis van het Frans: functionele kennis
 • Kennis van het Engels: functionele kennis 
 • Kennis van het Duits is een pluspunt.

Generieke competenties:

 • Informatiebeheer: informatie begrijpen, assimileren, analyseren en integreren. Zeer goede kritische analyse, synthese en schrijfvaardigheid. Nauwkeurig en aandachtig werken. Blijk geven van een hoge mate van discretie
 • Taakbeheer: taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissingen nemen. Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Beheer van samenwerkingsverbanden: delen van knowhow, ondersteunen, leiden en motiveren van medewerkers 
 • Relatiebeheer: communiceren, actief luisteren, werken in teamverband, servicegericht handelen, adviseren. 
 • Beheer van persoonlijk functioneren: respect tonen, zich aanpassen, betrouwbaar zijn, inzet tonen, omgaan met stress, zelfontplooiing, doelen bereiken

Wat bieden we aan?

 • Een boeiende functie, waarin u vernieuwend werk kan doen in een team met enthousiaste mensen
 • Een voltijdse statutaire A1-functie met een stage van één jaar (statutaire A1-salarisschaal: minimum 28.421 €- maximum 49.161 € voor 100%) met een indexeringscoëfficiënt van 1,9607 (december 2022)
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalvergoeding;  gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden))
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden 
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk en idealiter vanaf 1 april 2023.

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit, enz.

Kandidaten met een handicap, leermoeilijkheden of ziekte

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze ook tijdens uw tewerkstelling ter beschikking te stellen.

Hoe verloopt de selectie? 

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke, (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest. 

Het FIRM behoudt zich het recht voor om beroep te doen op een asessment bureau om een of meerdere competencies, noodzakelijke voor de uitoefening van de functie te evalueren.

Het examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden op het volgende adres: job@firm-ifdh.be

Hoe solliciteren?

U kunt solliciteren door het online sollicitatieformulier op onze website in te vullen via de sollicitatieknop

Uw aanvraag moet uiterlijk op 10  februari 2023 om middernacht worden ingediend en moet het volgende omvatten

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motivatiebrief
 • een kopie van uw relevante diploma’s hoger onderwijs 

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

U kan solliciteren in het Frans of het Nederlands. U ontvangt een elektronisch ontvangstbericht van uw aanvraag zodra uw volledige aanvraag via het onlineformulier is ingediend.

Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via het e-mailadres job@firm-ifdh.be

Nog vragen over deze functie? 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met job@firm-ifdh.be

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures